GÜMÜŞHANE MİLLETVEKİLİ AKGÜL TBMM’DE AK PARTİ GRUBU ADINA KONUŞTU - GÜMÜŞHANE'DEN HABER - Yerel Haber SitesiGÜMÜŞHANE'DEN HABER – Yerel Haber Sitesi

26 Mayıs 2024 / Kuruluş: 15 ŞUBAT 2012

GÜMÜŞHANE MİLLETVEKİLİ AKGÜL TBMM’DE AK PARTİ GRUBU ADINA KONUŞTU

Giriş Tarihi: 20 Aralık 2017 - 21:24

Son Güncelleme: 20 Aralık 2017 - 21:25

AK Parti Gümüşhane Milletvekili Hacı Osman Akgül, TBMM Genel Kurulunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2018 Mali Yılı Bütçesi üzerinde AK Parti Grubu adına konuşma yaptı.

Sayın Başkan,

Değerli milletvekilleri;

Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın bütçesi üzerinde Grubumuz adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle yüce Meclisimizi saygıyla selamlıyorum.

Günümüzde insanlığın ortak amacı, biyolojik çeşitliliğin korunduğu, kaynakların sürdürülebilir kullanımının benimsendiği, açlık ve yoksulluğun en aza indirildiği, çevreyle dost, çevre kirliliğinin önlendiği, daha yeşil ve daha yaşanabilir bir dünyaya ulaşmaktır.

Uluslararası anlaşmalar çerçevesindeki sorumluluklarının bilincinde olarak bütün insanlığı etkileyen çevre sorunları konusunda yürütülen çalışmaların takipçisi olan ülkemiz ekonomi, enerji, şehirleşme ve daha birçok alanda çevrenin korunmasını ön plana çıkaran politikalar yürütmektedir. Bu kapsamda geçmiş yıllardan günümüze nüfus, satın alma gücündeki artış ve teknolojik gelişmelerin doğal sonucu olarak ülkemiz genelinde üretilen atık miktarları artmaya devam etmektedir.

Özellikle şehirlerimizin en önemli sorunu olan atıkların yönetimi, sürdürülebilir ve entegre bir atık yönetiminin ihtiyacını doğurmaktadır. Atıkların geri dönüşüm ve geri kazanım süreci içerisinde değerlendirilmeden bertarafı hem maddesel hem de enerji olarak ciddi kaynak kayıplarına sebep olmaktadır. Teknik, ekonomik ve sosyal disiplinlerle çok yönlü ilişkiler içerisinde olan sürdürülebilir atık yönetimi, atık önleme, tekrar kullanım, geri dönüşüm ve geri kazanıma odaklanmayı, atık hiyerarşisi çerçevesinde atığın oluşumundan nihai bertarafına kadar bir atık yönetim planı hazırlanmasını zorunlu kılmaktadır.

Bu amaçla Bakanlığımızca doğal kaynaklarımızın ve ekosistemlerin korunup geliştirilmesiyle mevcut ve gelecek nesiller için sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre oluşturulmasını sağlamak üzere sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde uluslararası normlar ve ulusal öncelikler gözetilerek strateji ve mevzuat geliştirme, atıkların kaynağında en aza indirilmesi, sınıflara ayrılması, toplanması, taşınması ve geri kazanılması, enerjiye dönüştürülmesi ve nihai bertarafı konularında politika ve strateji belirleme sorumluluğu çerçevesinde 2016-2023 yıllarını kapsayan Ulusal Atık Yönetimi ve Eylem Planı hazırlanmıştır. Ulusal Atık Yönetimi ve Eylem Planı, gerek ulusal mevzuatımızın uygulanması gerekse de Avrupa Birliği müktesebatına uyum çalışmaları doğrultusunda hazırlanmış bir çalışmadır.

Bu kapsamda, Türkiye genelinde 15 bölge ve 81 ilde atık yönetimiyle mevcut durum analiz edilerek bertaraf yöntemleri belirlenirken bölgenin coğrafi yapısı ve atık karakterizasyonu dikkate alınmıştır. Atıkların türlerine göre kaynağında ayrı toplanması, geri dönüştürülmesi, farklı yöntemlerle geri kazanılması ve bertaraf yöntemlerinin ortaya konması hedeflenmiştir. Aynı zamanda, doğal kaynakların hızlı tüketiminin önüne geçilmesi amacıyla geri dönüşüm ve kazanımla atıkların ekonomiye yeniden kazandırılması sağlanarak ülke genelinde sürdürülebilir atık yönetim stratejilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Ulusal Atık Yönetimi ve Eylem Planı çerçevesinde ortaya konacak politika ve uygulamalarla ülkemizin hem daha iyi organize edilmiş entegre ve kurumsal yapıya, güçlü bir atık yönetim sistemine sahip olması hem de vatandaşlarımıza daha sağlıklı ve daha temiz bir çevrede yaşama imkânı sağlanabilecektir.

AK PARTİ olarak çevreyi gelecek nesillere karşı bir sorumluluk bilinciyle ele almakta ve bir emanet olarak görmekteyiz. Ülkemizde 2002 yılında katı atık düzenli depolama tesisi sayısı sadece 15 iken 2017 yılı Ekim ayı itibarıyla 84’e ulaşmıştır. Bu tesislerle 1.112 belediyede yaklaşık 53 milyon nüfusa hizmet verilmektedir. 2023 yılı hedefimiz, nüfusun tamamına bu hizmeti ulaştırmaktır.

Medeniyetimizin üzerinde yükseleceğini düşündüğümüz şehirlerimizin kültürümüzün renklerini yansıtan ve yaşadığımız zamanın çizgilerini barındıran, altyapısı sağlam, afetlere dayanıklı ve çevreye duyarlı bir biçimde gelişmesini hedefliyoruz.

Sözlerimi sonlandırırken Ulusal Atık Yönetimi ve Eylem Planı’nın hazırlanmasına öncülük eden Çevre Bakanlığımızı, bu çalışmanın paydaşlarından olan ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde onun talimatlarıyla kurulmuş olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki çevre yönetim şirketi İSTAÇ AŞ’yi bu güzel çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum.

Bu düşüncelerle 2018 yılı bütçemizin ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyor, yüce Meclisimizi saygıyla selamlıyorum.

(Kaynak: Cihan Takıcı – 20.12.2017)

image_print

HABERLER