Gümüşhane'de "Dinamik Denetim Süreci"nde bu çalışmalar yapılacak - GÜMÜŞHANE'DEN HABER - Yerel Haber SitesiGÜMÜŞHANE'DEN HABER – Yerel Haber Sitesi

29 Mayıs 2024 / Kuruluş: 15 ŞUBAT 2012

Gümüşhane’de “Dinamik Denetim Süreci”nde bu çalışmalar yapılacak

Giriş Tarihi: 06 Mart 2021 - 12:02

Son Güncelleme: 06 Mart 2021 - 12:02

Gümüşhane Valiliği, İçişleri Bakanlığı’nın 03.03.2021 tarihli ve E­89780865­153­3695 sayılı Genelgesi’ne istinaden Gümüşhane’de Dinamik Denetim Sürecinde yapılacak çalışmaları resmi yazı ile kurum ve kuruluşlara duyurdu.

Vali Kamuran Taşbilek imzalı, 04.03.2021 tarihli resmi yazı şöyledir:

“Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Kasım ayı sonundan itibaren uygulanmakta olan ilave tedbirlerle birlikte salgının seyrinde (vaka ve hasta sayılarında) ülke genelinde ciddi bir düşüş yaşanmış olmakla birlikte ilimizin halen çok yüksek risk grubunda yer aldığı anlaşılmaktadır.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin önceki toplantısında, halihazırda uygulanmakta olan tedbir ve kuralların, belirlenen kriterlere göre salgının il bazlı seyri göz önünde bulundurularak 1 Mart sonrası süreçte kademeli olarak esnetilebileceği kararlaştırılmış ve vatandaşlarımıza duyurulmuştu.

Kontrollü normalleşme dönemi olarak tanımlanan bu sürece dair temel usul ve esaslar, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak 1 Mart 2021 günü Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında toplanan Kabine’de belirlenmiştir. Bu doğrultuda Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen kriterlere göre iller 4 ayrı risk grubuna (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) ayrılarak salgınla mücadeledeki tedbir seviyelerinin risk gruplarına göre belirlenmesi kararlaştırılmıştır.    

Risk grubuna göre il bazında tedbirlerin uygulanacağı kontrollü normalleşme döneminin sürdürülebilirliği ve bir an evvel tam anlamıyla normalleşmenin sağlanması için; halkımızın bu güne kadar sergilediği sağduyulu ve fedakârca yaklaşımını sürdürmesinin ve temizlik, maske, mesafe prensiplerinin yanı sıra hayatın her alanını kapsayacak şekilde belirlenen kurallara/tedbirlere toplumun tüm kesimlerince azami düzeyde uyulmasının önemi kadar yürütülecek denetim faaliyetlerinin etkinliği ve sürekliliği de büyük bir etken olarak görülmektedir.

Aşılama programı kapsamında her geçen gün hızla artan aşılanan nüfus oranıyla beraber önümüzdeki üç aylık süreçte denetim faaliyetlerinin yeni bir anlayış kapsamında ve daha yoğun şekilde sürdürülmesi millet olarak bu süreci birlikte atlatmamız açısından son derece önemlidir.

Bu çerçevede 04.03.2021 Perşembe gününden itibaren güncellenerek ekte gönderilen denetim ekipleri marifetiyle yeni ve yoğunlaştırılmış bir süreçle ilimiz genelinde denetim seferberliği başlatılacaktır. Salgınla ilgili bugüne kadar yayımlanmış genelgelerimizle oluşturulan denetim yapısına aşağıda sıralanan tedbirlerin ilave edilmesiyle oluşturulacak olan yeni dinamik denetim sürecinin temel usul ve esasları aşağıda belirtilmiştir.        

1. Bugüne kadar mülki idare amirlerinin koordinasyonunda sahada daha çok kolluk kuvvetleri vasıtasıyla yürütülen denetim faaliyetlerine tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, yerel yönetimlerin ve meslek odalarının azami seviyede destek (personel, araç, malzeme vb.) vermesi sağlanacak ve bu denetimlerde teknolojik imkânlardan üst düzeyde istifade etmek suretiyle denetimlerin etkinliği  ve kapasitesi artırılacaktır.        

Bu noktada denetim ekiplerinde görev alacak her bir kamu görevlimizin, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada görev bilinci/sadakati içerisinde fedakârca denetim faaliyetlerine katkı vermesi kontrollü normalleşme döneminin sürekliliği açısından büyük önem taşımaktadır.         

2. Oluşturulan denetim ekiplerinin düzenli olarak her gün sahada denetim yapması sağlanacaktır.

3. Belediye Başkanlıklarınca, asgari üç zabıta personelinden oluşacak şekilde yeteri kadar denetim ekibi oluşturulacak ve bu ekipler “Belediye Denetim Ekibi” olarak İSDEM bünyesine dahil edilmek üzere Valiliğimize bildirilecektir.       

-Aynı zamanda İl Özel İdaresince asgari üç personel oluşacak ve her bir ilçeye asgari bir ekip düşecek şekilde ekipler oluşturacak ve bu ekipler “İl Özel İdaresi Denetim Ekibi” olarak İSDEM bünyesine dahil edilmek üzere Valiliğimize bildirilecektir.        

-Belediye zabıtası ve İl Özel İdaresi personelinden oluşturulan ekipler sorumluluk sahasında bulunan bütün işyerlerini haftalık olarak denetleyecek ve İSDEM’e raporlayacaklardır.        

-Ekipler salgınla mücadele tedbirlerine uyumun temin edilmesi için bilinçlendirme faaliyetleri yürütecek, tespit edilen aksaklıklar konusunda mevzuatlarına göre işlem tesis edecek ve salgınla mücadele tedbirlerine aykırı uygulamaların tespiti halinde 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince yaptırım uygulanması için mülki idare amirine bildirimde bulunacaktır.        

-İl ve ilçelerde bulunan meslek odaları veya bunlara bağlı alt odalar bünyesinde üyelerinin denetimi amacıyla yeteri kadar denetim ekibi oluşturulacak, “Oda Denetim Ekibi” olarak İSDEM bünyesine dahil edilmek üzere Valiliğimize bildirilecektir. Meslek odaları denetim ekipleri haftada en az bir kez il/ilçe sınırları içerisindeki üyelerinin işyerlerini denetleyerek gerekli rehberlik faaliyetlerini yürütecek ve aykırı tedbirlerde oda mevzuatı çerçevesinde işlem tesis ederek yapılan denetimleri İSDEM’e haftalık olarak raporlayacaklardır.         

4. Dinamik denetim faaliyetlerinde kent güvenlik yönetim sistemleri ve kameralardan elde edilen görüntü kayıtlarından azami şekilde istifade edilecek, kamera kayıtları incelenerek tedbirlere aykırı uygulamaların görüntülerden tespit edilmesi durumunda da yaptırım uygulanabilecektir.        

5. Dinamik denetim faaliyetlerine vatandaşlarımızın etkin katımının sağlanması amacıyla Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki ihbar hattının bilinirliği noktasında gerekli farkındalık çalışmalarına ağırlık verilecek ve vatandaşlarımızın ihbarları üzerine yapılan denetim sayılarının toplam denetimler içindeki payının artırılması sağlanacaktır.        

Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması ile İl/İlçe Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) yazılımı entegrasyonu sayesinde anlık olarak denetim ekiplerine ulaşan ihbarların yerinde kontrolü vakit kaybetmeksizin yapılacaktır.        

6. Konaklama tesislerine dair daha önceki Bakanlığımız Genelgeleri ve Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kuralların sıkı sıkıya takibi sağlanacak, müzik (canlı müzik dahil) yayını ve eğlence düzenlenmesine dair kısıtlamaların uygulanmasına dinamik denetim modeli sürecinde de devam edilecektir.        

7. Kontrollü normalleşme döneminde kurallara uymanın her zamankinden daha önemli olduğunun vatandaşlarımıza hatırlatılması için anons ve duyurular etkili şekilde yapılmaya devam edilecektir.        

Bu çerçevede gerek belediyelerin, il özel idarelerin ve kolluk/zabıta araçlarının sesli duyuru sistemleri ile camilerden yapılan anonslar gerekse diğer iletişim yollarıyla (televizyon, radyo, gazete, sosyal medya gibi) yapılan paylaşımlar vasıtasıyla vatandaşlarımıza maske, mesafe, temizlik temel prensipleri başta olmak üzere kurallara uymanın toplumsal bir sorumluluk olduğu sık sık hatırlatılacaktır.        

Bu amaçla aşağıdaki duyuru metninin yukarıda belirtilen vasıtalarla anons edilmesi sağlanmalıdır.        

“Kıymetli vatandaşlarımız Salgın nedeniyle kontrollü normalleşme dönemindeyiz. Hayatımızın her alanının normalleşmesi için tüm kurallara uymalıyız. Sağlığımız için hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. İnşallah birlikte başaracağız.”       

 8. Dinamik denetim sürecinde kolluk birimleri ve denetim ekipleri tarafından yürütülecek denetim faaliyetlerinin esasını rehberlik edici fonksiyon oluşturacak olup, vatandaşlarımız ve işyerleri için kurallara uymaya/sorumlu davranmaya davet eden bir yaklaşım sergilenecektir.        

Denetim faaliyetleri sırasında kurallara aykırılıklarda ısrar, tekerrür, kuralların esaslı ihlali gibi suistimal edici tutum ve davranışlarla karşılaşılması halinde ise faaliyetten geçici men edilmesi dahil gerekli idari işlem tesisinden imtina edilmeyecektir.        

9. Bu esaslar çerçevesinde il merkezi ve ilçelerimizde Valiliğimiz ve Kaymakamların koordinesinde 4 Mart Perşembe günü başlatılan yoğunlaştırılmış dinamik denetim faaliyetlerine dair veriler İSDEM’e anlık olarak girilecek ve sonuçlar İSDEM yazılımı üzerinden il ve ilçe bazlı analiz edilecektir.

10. 4 Mart 2021 tarihinden sonra da salgınla mücadelede alınan tedbirlerin denetlenmesine yönelik çalışmalarda denetimin sürekliliği, planlı icrası ve konu/faaliyet bazlı gerçekleştirilmesi ilkelerine uygun olarak hareket edilecektir.       

 Bu kapsamda dinamik denetim faaliyetlerinin 7/24 esasına göre süreklilik taşıyacak şeklinde uygulanması önemi dikkate alınarak tüm mülki ve idari amirlerce denetim faaliyetleri haftalık ve konu/faaliyet bazlı (işyerlerinin faaliyet alanlarına ya da mekânsal farklılıklara göre) olacak şekilde planlanacak ve bu planlamalar doğrultusunda denetim ekipleri görevlendirilecektir. Aynı zamanda denetim faaliyetlerinin kamuoyundaki görünürlüğü ve özellikle il ve ilçedeki ilgili meslek odalarının denetim faaliyetlerine katılımı hususları da ihmal edilmeyecektir.        

11. Valiliğimiz, Kaymakamlıklar ve mahalli idare birimleri, ilgili meslek odaları başkanları ve sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgesi yetkilileri/temsilcileri ile toplantı yapılarak kontrollü normalleşme döneminin sürekliliğinin sağlanması bakımından sürece verecekleri katkının önemi anlatılacak, bu kurum ve kuruluşların sahada gerçekleştirecekleri rehberlik edici ve otokontrolü sağlayacak faaliyetlerin salgınla mücadelede kalıcı başarının tesisindeki önemine binaen bu toplantıların belirli periyodlarla tekrarlanması sağlanacaktır.        

12. İlimizde salgının seyrini etkileyen (olumlu olumsuz) her türlü faktörün (ilçeler arası farklılıklar, il nüfusunun yaş ortalaması, il dışından kaynaklı sorunlar vb. il bazlı özel sebepler) analiz edileceği ve bu faktörlere yönelik alınan/alınması gereken tedbirler ile yürütülen/yürütülecek olan faaliyetlerin yer alacağı ve  İl Sağlık Müdürünün koordinasyonunda konunun uzmanı personel/personeller marifetiyle “İl Salgın Risk Azaltma Planı” (SARAP) ivedilikle hazırlanacaktır. İl Salgın Risk Azaltma Planı (SARAP) İl Pandemi Kurulu, Hıfzıssıhha Kurulu ve 11’inci madde de belirtilen kurul toplantılarında paylaşılacak ve bir örneği de Bakanlığımıza sunulmak üzere Valiliğimize teslim edilecektir.         

Mülki ve idari amirlerce yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde dinamik denetim sürecine dair gerekli planlama ve koordinasyonun sağlanarak uygulamada herhangi bir aksamaya mahal verilmemesi hususunda;        

Gereğini önemle rica ederim.

Kamuran TAŞBİLEK – Vali

image_print