KUR'ÂN NEDİR, TARİFİ NASILDIR? - GÜMÜŞHANE'DEN HABER - Yerel Haber SitesiGÜMÜŞHANE'DEN HABER – Yerel Haber Sitesi

29 Mayıs 2024 / Kuruluş: 15 ŞUBAT 2012

KUR’ÂN NEDİR, TARİFİ NASILDIR?

Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2017 - 20:29

Son Güncelleme: 24 Ağustos 2017 - 20:29

KUR’ÂN NEDİR, TARİFİ NASILDIR?

(B.S. Nursi; 25. Söz – Risale-i Nur Külliyatı’ndan Sözler Kitabı – Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları)

Elcevap:

On Dokuzuncu Sözde beyan edildiği ve sair Sözlerde ispat edildiği gibi,

Kur’ân:

-şu kitab-ı kebir-i kâinatın bir tercüme-i ezeliyesi,

-ve âyât-ı tekvîniyeyi okuyan mütenevvi dillerinin tercüman-ı ebedîsi,

-ve şu âlem-i gayb ve şehadet kitabının müfessiri,

-ve zeminde ve gökte gizli esmâ-i İlâhiyenin mânevî hazinelerinin keşşafı,

-ve sutûr-u hâdisâtın altında muzmer hakaikin miftahı,

-ve âlem-i şehadette âlem-i gaybın lisanı,

-ve şu âlem-i şehadet perdesi arkasında olan âlem-i gayb cihetinden gelen iltifâtât-ı ebediye-i Rahmâniye ve hitâbât-ı ezeliye-i Sübhâniyenin hazinesi,

-ve şu İslâmiyet âlem-i mânevîsinin güneşi, temeli, hendesesi,

-ve avâlim-i uhreviyenin mukaddes haritası,

-ve Zât ve sıfât ve esmâ ve şuûn-u İlâhiyenin kavl-i şârihi, tefsir-i vâzıhı, burhan-ı kàtıı, tercüman-ı sâtıı,

-ve şu âlem-i insaniyetin mürebbîsi,

-ve insaniyet-i kübrâ olan İslâmiyetin ve ziyası,

-ve nev-i beşerin hikmet-i hakikiyesi,

-ve insaniyeti saadete sevk eden hakikî mürşidi ve hâdîsi,

-ve insana hem bir kitab-ı şeriat,

-hem bir kitab-ı dua,

-hem bir kitab-ı hikmet,

-hem bir kitab-ı ubûdiyet,

-hem bir kitab-ı emir ve davet,

-hem bir kitab-ı zikir,

-hem bir kitab-ı fikir,

-hem bütün insanın bütün hâcât-ı mâneviyesine merci olacak çok kitapları tazammun eden tek, câmi’ bir kitab-ı mukaddestir.

-Hem bütün evliya ve sıddıkîn ve urefâ ve muhakkıkînin muhtelif meşreplerine ve ayrı ayrı mesleklerine, herbirindeki meşrebin mezâkına lâyık ve o meşrebi tenvir edecek ve herbir mesleğin mesâkına muvafık ve onu tasvir edecek birer risale ibraz eden mukaddes bir kütüphane hükmünde bir kitab-ı semâvîdir.

 

image_print

HABERLER