RUBAİ MISRALARINDA HİKMET DAMLALARI (42) - GÜMÜŞHANE'DEN HABER - Yerel Haber SitesiGÜMÜŞHANE'DEN HABER – Yerel Haber Sitesi

29 Mayıs 2024 / Kuruluş: 15 ŞUBAT 2012

RUBAİ MISRALARINDA HİKMET DAMLALARI (42)

Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2020 - 23:06

Son Güncelleme: 17 Mayıs 2020 - 23:06

ŞAİR ALİ ÖZDOĞAN

ÂDEM-İ MUAMMA

Ah âdem-i muamma

Faniye meftun amma

Kabre kör olmuş âmâ

Sonu bilmez ki firak

Ânı zanneyler ırak

Nasihate karnı tok

Akıllı herkesten çok

Bakışları keskin ok

Sonu bilmez ki firak

Ânı zanneyler ırak

Hayal doldurur özü

Dünyalıktır her sözü

Birden kapanır gözü

Sonu bilmez ki firak

Ânı zanneyler ırak

İMTİHAN

Nedendir bin yâre içre şu hayata bendeyim

Bildim imtihan içün ben bu aciz bedendeyim

Acz ü fakr içinde harâb nîçünde nedendeyim

Bildim imtihan içün ben bu aciz bedendeyim

BAKAMAM MEHTABA

Bakamam mehtaba zira önünde dâim hayalin

Hayâlinin gayrısını göstermez çehre-yi lâlin

Yürek icredür melâlin ah ruhumda bin cefâ

Binler elem bir dem safâ yolcusuyuz son leyâlin

SADA-YI DAVET

Sadâ-yi dâvet-i ulvî şol âteş-i firaktan

Söyle nâyî bulsun âşık vuslatı iftiraktan

Geçsin neva vü sabâyı ah sabâdan süreyyâyı

Ol huzuru Kibriyâ’yı söylesin son duraktan

DÜŞMAN İÇERDEDİR

Yol verir mi rezil nefse mahpus eyler ânı âbîd

Bilir düşman içerdedir kor kalbi başına zâbit

İMTİHAN EDER

Var da gider bâd-ı hevâ şu fânide bî nevâ

Nâr-ı firâk velev belâ ah içre bâb-ı devâ

Görünür nârın nurundan ol sırât-ı müstakîm

İmtihan eder ol hakîm cenneti görmüş revâ

DUY SEVGİLİ

Bak nazlı günün ardına saklandı da mehtâb

İstanbulu seyreylerek zikrini dinler

Duy sevgili gel sen de katıl ruhuna sun âb

Ay nur gece nur nurda gönül hû ile inler

RUHU TEMAŞA EYLE

Can çıkmadan cana çıkıp ruhu eyle temâşa

Mücerret olup zamandan asl-ı hayatı yaşa

Heyhat heyhat gâfil âdem sen mi yarattın hâşâ

Hiç Bakmadan yaşa başa ân-ı keyfe mâ yeşâ

MAHİYETİN NEDİR ÂDEM

Kabuk çıkar öz görüne

Ateş yanar köz görüne

Mânâ içün söz görüne

Mahiyetin nedir âdem

Nîçün gizlersin demâdem

Gör ki sen aczinle varsın

Fakrınla ol Yâr’e yâr’sın

Gayrı bî çâre ağyarsın

Mahiyetin nedir âdem

Nîçün gizlersin demâdem

Müştâkısın var mı hayat

Neyini bilirsin heyhat

Gel şaşırma nefse dayat

Mahiyetin nedir âdem

Nîçün gizlersin demadem

YAKAR HASRETİN

Ateş misali gözümden kalbime damlar yine

Yakar hasretin yaş olur kor’a döner şu sîne

Dayanılır mı bilemem derd ü ah ü enîne

Yakar hasretin yaş olur kor’a döner şu sîne

CAMLA SÜHEYLA

Hülyâsı şu fânîde kalan sanma ki evlâ

Bilmez ne yazık cenneti saklar ona Mevlâ

Hiç bir olacak şeymi ki şol camla Süheyla

Bilmez ne yazık cenneti saklar ona mevlâ

image_print