RUBAİ MISRALARINDA HİKMET DAMLALARI (45) - GÜMÜŞHANE'DEN HABER - Yerel Haber SitesiGÜMÜŞHANE'DEN HABER – Yerel Haber Sitesi

27 Mayıs 2024 / Kuruluş: 15 ŞUBAT 2012

RUBAİ MISRALARINDA HİKMET DAMLALARI (45)

Giriş Tarihi: 07 Haziran 2020 - 19:50

Son Güncelleme: 07 Haziran 2020 - 19:50

ŞAİR ALİ ÖZDOĞAN

HİKMETİ VARDIR

Vuslat demidir beklediğim, yar bana bâr’dır

Fânîye bakıp aşk diyenin kısmeti nâr’dır

Ah aşkta firâk goncada hâr hikmeti vardır

Fânîye bakıp aşk diyenin kısmeti nâr’dır

SUSSUN O YALAN SEVGİLİLER

Ah dert mi ki ağlar yine yar derd-i firâktan

Duymaz mı o feryadı ne der nâyi ıraktan

Sussun o yalan sevgililer aşka ezâdır

Fânîye gelip ağlayanın aşkı sezâdır

ZİKR-İ HUDA

Ah kalbine nur rûha sürûr cisme gıdâdır

Teskin edecek arifi tek zikr-i Hüdâdır

Gör terki de terk eyledi haktan yana zâhîd

Her mülkü fedâ cânı fedâ ruhu fedâdır

NAKŞ-I KADER

Her zerre-i kalbimde adın nakş-ı kaderdir

Sensiz sönüyor nûr-u hayat ah ne kederdir

Sen serverisin şanlı Nebî (sav) nûr iki âlem

Gaflet’te elem ah çileler var da hederdir

BAKMAYI BİLMEK…

Ey nazlı çiçek bakmayı bilmek de sanatmış

Gör bâd-i hevâ baktığımız ruhu kanatmış

Zikreyleyerek Hakka döner hepsi seferber

Aşk nâmesi her gonca-i ter âb-ı hayatmış

ELBET GEÇECEK

Elbet geçeçek kalbi derûnumdaki yâre

Gel gör şu gönül aşk diyerek kıldı avâre

Ah sevgili senden mi sanırsın buna çâre

Gel gör şu gönül aşk diyerek kıldı avâre

KÖR RİYAKAR

Kibir tutmuş gözlerin ilmi yükledin hâr’a

Benliğin kaf dağından gelir attığın nâra

Hükmün geçmez fukarâ sanma bildiğin senin

Durdur buruştu tenin kör riyâkar maskara

FAYDA YOK MEHPAREDEN

Hatıralar canlanırken ruhta binler yâreden

Sussa gönlüm sussa artık fayda yok mehpâreden

Ah ezelden bî haberdir gelse doktor çâreden

Sussa gönlüm sussa artık fayda yok mehpâreden

EY DİLARA

Ey Dilârâ zulmedüp aşktan feragât eyleme

Sen de leylâdan mı gördün vasl’ı firkât eyleme

Gör muhabbet’çün verilmiş bir çicektür kâinat

Kılma innâd sev sezâdur aşk meşakkat eyleme

NEFSİN TUZAĞI

Cezbeyledi ah uzaktan meclis-i ilim beni

Temizlene kirli ruhum ta olayım pir ü pak

Susmaz nefs içre tuzaktan kim sahte âlim beni

Komaz iz’an ü huzurum dini gösterir ırak

MASKE

Ah edepsiz ediplerce eylendi alet

Menfaate râm hitâbet ne rezil halet

Maske altında rezalet pusuda nefis

Dış süs amma niyetler pis dilde adalet

KIRILASI AYİNE

Âyine gösterirken o nazenin güneşi

Ah aciz dile gelir yok bendekinin eşi

Kırılası âyine üç gün düşmüş pâyine

Dön bak kendi sâyine yakar nefsin ateşi

KALP VERENE AŞIKTIR

Kalp, verene aşıktır cümle âşıkan sussun

Ebed yolcusu gönül Hâlık’a uçan kuşsun

İz’an eyle bak ne der zikretmeden bî hûşsun

Ebed yolcusu gönül artık Hâlık’a uçsun

NİMET HAKKA KUL OLMAKTIR

Hariçte ararsın cûd Kerîm vermiş ya vücûd

İz’andur rükû sücûd gel şükrünü eda et

Rızkın sana nâmedür zannetme hengâmedür

Okuyan allâmedür gel şükrünü edâ et

Nimet midür akçe pul ahir sarılduğun çul

Nimet Hakk’a olmak kul gel şükrünü eda et

DÜNYA SEVENİN HALİNİ GÖR

Gör halini dünya sevenin bak ne perîşan

Fânîye değer verdi mi hiç serveri zîşan

Ah ziyneti cezbeyledi ammâ ya firaklar

Yaktıkça yakar toprağı süsler mi zerefşan

HEMÂİL

Aşikar şekil şemâil durur boynunda hemâil

Okuyandur Hakk’a mâil boyun içün değildür o

Yok yok fânî zevk ü safâ içte gizli binler cefa

Oku kavuşmak’çün affa boyun içün değildür o

Âlemdeki derdi nam’dur zenneylemiş ki nam kâm’dur

Bak hayat kırılur cam’dur boyun içün degildür o

SOR

Saklandı gönül aşkını izler gibi firkat

Bin korkusu var ah yakacak kor gibi hırkat

Sor Hakk’a bakan kalbini vermek mi ki sirkat

Bin korkusu var ah yakacak kor gibi hırkat

SÖYLE AŞIK SÖYLE SEN

Ah şu leylâdan mı aşklar söyle aşık söyle sen

Mecnunun kalbinde kim koymuş da saklar söyle sen

Söyle ondan gayri aşk yok kim yasaklar söyle sen

Mecnunun kalbinde kim koymuş da saklar söyle sen

NİÇİN GELDİK DÜNYAYA

Ya ben’de mahpus ya sen’de ikisi de nefs’e bende

Ben sorayım şimdi sen de niçin gelmişiz dünyaya

Bahar verdi sana sânî gül verdiğin âciz fânî

Hani o âşıklar hani niçin gelmişiz dünyaya

Leylâ mıdır aşk ey şâir bilemedin ne şeâir

Âmâ olduk hakka dâir niçin gelmişiz dünyaya

NİYET ETMEK

Başkadur fânî olandan terkedüp çekmek ayak

Başka iz’an-ı vech-i Hakk hem bekâya iştiyak

Ah niyyete niyyet etmek elzem nâs-ı gâfile

Niyyetsiz şol nakd-i ömür hebâ olur nâfile

ARANMAZMIŞ MEĞER

Derd-i iftirak içredür âşıka dâr-ı cefâ

Aranmazmış meğer burda yalan yardaki vefâ

Ağla ey çeşm ağla durma esefâ vâ esefâ

Aranmazmış meğer burda yalan yardaki vefâ

BİR BAKIŞ…

Bir bakıştan dile gelir ruha dolar kainat

Bir bakıştan gizlenir hak ol kainata inat

image_print

HABERLER